تصاویری از مراحل پروژه اداری تجاری فروغ

چند شات از پروژه در حال ساخت ساختمانی فروغ زیر مجموعه هلدینگ تجارت سپید

Sub-companies of Forogh Tejarat Sepid Holding.

location: No. 51, Mosla St. 9, Mashhad, Razavi, Khorasan

email: [email protected]

tel: 05133655700 05133666680

Contact US


Copyright, All right reserved