ناظر و مجری تاسیسات و آتش نشانی

صحبت های ناظر و مجری تاسیسات و آتش نشانی جناب آقای مهندس ساقی درباره پروژه تجاری و ادارای فروغ زیر مجموعه هلدینگ فروغ تجارت سپید

Sub-companies of Forogh Tejarat Sepid Holding.

location: No. 51, Mosla St. 9, Mashhad, Razavi, Khorasan

email: [email protected]

tel: 05133655700 05133666680

Contact US


Copyright, All right reserved