مدیریت هلدینگ فروغ تجارت سپید

صحبت های آقای مهندس مرنضی خجسته مدیرعامل محترم هلدینگ فروغ تجارت سپید و بنیان گذار گروه تولیدی و گروه ساختمانی فروغ همراه ما باشید

Sub-companies of Forogh Tejarat Sepid Holding.

location: No. 51, Mosla St. 9, Mashhad, Razavi, Khorasan

email: [email protected]

tel: 05133655700 05133666680

Contact US


Copyright, All right reserved